Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 października 2016 r. w sprawie scentralizowania rozliczeń podatku VAT w Gminie Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 października 2016 r.
 

w sprawie scentralizowania rozliczeń podatku VAT w Gminie Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego ( Dz.U. 2016 r. poz. 1454), w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. (C-276/14), a także w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. (Sygn. I FPS 4/15) zarządza się co następuje:

§ 1

 1. W celu zapewnienia prawidłowości i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Gryfino, ustala się procedury obowiązujące w tym zakresie.
 2. Procedury określone w zarządzeniu obejmują wszystkie gminne jednostki organizacyjne zwane dalej „jednostkami” wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 1. Gmina Gryfino jako jednostka samorządu terytorialnego od dnia 1 stycznia 2017 r. będzie rozliczała podatek od towarów i usług wraz z jednostkami.
 2. Obowiązana jest powiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie do 31 grudnia 2016 r. o podjęciu wspólnego rozliczenia podatku od towarów i usług. Do informacji Gmina załączy wykaz wszystkich jednostek z podaniem ich nazwy, adresu siedziby oraz numeru identyfikacji podatkowej.
 3. Do dnia 31 grudnia 2016 r. jednostki zobowiązane są do wyrejestrowania się w Urzędzie Skarbowym oraz do samodzielnego rozliczenia się z podatku VAT na zasadach obowiązujących. Deklaracje i kwoty należne Urzędowi Skarbowemu należy przekazać w terminie do dnia 25 stycznia 2017 r.
 4. Po scentralizowaniu jednostek NIP nadany Gminie staje się równocześnie NIP-em jednostek w zakresie podatku VAT.

§ 3

 1. Od 1 stycznia 2017 r. umowy cywilnoprawne (np. najmu, dzierżawy) zawarte przez jednostki muszą zawierać właściwe dane identyfikacyjne strony umowy tj. pełna nazwa gminy, jej adres, NIP oraz dane jednostki - pełną nazwę jednostki wraz z adresem.
 2. Faktury wystawiane przez jednostki muszą zawierać niezbędne dane, o których mowa w art. 106 e ustawy o podatku od towarów i usług. Dokumentowanie sprzedaży towarów i usług winno odbywać się w imieniu Gminy Gryfino. Przy czym ustala się, że faktury sprzedaży i zakupu powinny zawierać następujące dane:
Faktura sprzedaży Faktura nabycia
Sprzedawca: Gmina Gryfino

NIP, adres

Nabywca: Gmina Gryfino

NIP, adres

Wystawca: Jednostka (pełna nazwa)

adres

Odbiorca: Jednostka (pełna nazwa)

adres

 1. Gminne jednostki zobowiązuje się do aneksowania wcześniej zawartych umów cywilnoprawnych, które obowiązywać będą w 2017 r. (np. najem, dzierżawa), tak ażeby zawarte w nich były informacje o doliczeniu właściwej stawki podatku VAT do ceny netto.

§ 4

 1. Zobowiązuje się wszystkie jednostki do prowadzenia rejestrów sprzedaży zgodnie z art.109 ust. 3 ustawy za poszczególne miesiące rozliczeniowe.
 2. Ewidencję jednostki prowadzić będą na podstawie wszystkich wystawianych faktur VAT, jak i na podstawie innych dokumentów księgowych objętych podatkiem VAT. W rejestrach sprzedaży VAT ujmuje się tylko i wyłącznie obroty związane z czynnościami podlegającymi przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, to znaczy dochody budżetu z tytułu odpłatnej dostawy towarów i usług oraz odpłatnego świadczenia usług. Jednostki są odpowiedzialne za prawidłowość wystawionych faktur sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami i zastosowaniem odpowiedniej stawki podatku VAT jak również za właściwe wskazanie sprzedawcy i wystawcy, nr identyfikacyjny NIP oraz prawidłowe numerowanie faktur.
 3. Jednostki, którym przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT naliczonego, zobowiązane są do prowadzenia ewidencji zakupu zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy za poszczególne miesiące rozliczeniowe. Ewidencja dokonywanych zakupów powinna być prowadzona na podstawie otrzymywanych faktur wynikających z ustawy o VAT (art. 106a-106m) zgodnie z którymi jednostka posiada prawo do odliczenia podatku VAT z uwzględnieniem odpowiednich stawek podatkowych.
 4. W celu odliczenia podatku naliczonego należy dokonać ustalenia prewspółczynnika oraz proporcję podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług dotyczących działalności zwolnionej i opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Należy również uwzględnić w rejestrach zakupu faktury, które dotyczą czynności opodatkowanych obejmujących 100% odliczenia.
 5. Prewspółczynnik oraz proporcjonalne odliczenie każda jednostka ustala samodzielnie.
 6. Ewidencje sprzedaży i zakupu w jednostkach winny być prowadzone w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego tak, aby umożliwić identyfikację jednostki:
  1) nazwa rejestru: sprzedaży/zakupu
  2) numer rejestru: Nr/ skrócona nazwa gminy/ skrócona nazwa jednostki
  3) okres którego dotyczy: miesiąc/rok
  4) nazwa podmiotu: pełna nazwa gminy/ pełna nazwa jednostki
  5) adres jednostki
  6) NIP gminy 858-17-26-078

§ 5

 1. Ewidencje (rejestry) i deklaracje VAT-7 sporządzone przez jednostki za poszczególne miesiące po podpisaniu przez Dyrektora jednostki, należy przekazać drogą elektroniczną w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego do Wydziału Finansowo-Księgowego do 15 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Wartości w deklaracji cząstkowej wykazać należy do dwóch miejsc po przecinku.
 2. W przypadku gdy w jednostce za dany okres rozliczeniowy, występuje wynikający z deklaracji cząstkowej VAT-7 obowiązek zapłaty podatku do Urzędu Skarbowego, jednostka winna przekazać na rachunek bankowy Gminy o numerze 47 1240 3855 1111 0000 4472 1183 wraz z deklaracją VAT w treści przelewu wpisując „VAT-za miesiąc….- nazwa jednostki”
 3. W przypadku gdy w jednostce za dany okres rozliczeniowy, występuje wynikający z deklaracji cząstkowej VAT-7 zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, Gmina Gryfino przekaże należną kwotę do jednostki po otrzymaniu środków z Urzędu Skarbowego.
 4. W przypadku możliwości odliczenia podatku naliczonego (przy fakturach zakupowych) kwotę podatku VAT naliczonego, przy fakturach dokumentujących wydatki, ujmuje się w tej samej klasyfikacji budżetowej co wartość netto, a rozliczenie podatku naliczonego oraz jego zwrot z Urzędu Skarbowego stanowi dochód bieżący jednostki.
 5. W przypadku podatku należnego (przy fakturach sprzedażowych) kwotę podatku VAT należnego, przy fakturach dokumentujących dochody bieżące i majątkowe, ujmuje się w wartości netto, a rozliczenie podatku należnego oraz jego zwrot z Urzędu Skarbowego ewidencjonowany jest pozabudżetowo.

§ 6

 1. Wszystkie odpłatne czynności jednostek wymienionych w załączniku na rzecz Gminy, a także odpłatne czynności dokonywane pomiędzy jednostkami należy dokumentować „notą księgową”. Dokumentów tych nie ujmuje się w ewidencjach sprzedaży ani w deklaracjach VAT-7 składanych przez te jednostki.

§ 7

 1. W przypadku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego, jednostki zobowiązane są do przekazania wszelkich informacji oraz dokumentów dotyczących okresu kontrolowanego, w terminie wskazanym przez instytucję kontrolującą, bądź pracownika Urzędu.
 2. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek do ścisłego przestrzegania postanowień zarządzenia oraz uwzględnienia jego zapisów w polityce rachunkowości jednostki.
 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Maista i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r,( C-276/14) niezbędne jest podjęcie zarządzenia określającego zasady scentralizowania rozliczeń podatku VAT w Gminie Gryfino od 1 stycznia 2017 r.

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Małgorzata Smołuch