Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 00 50.47.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 04 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Daleszewo.

ZARZĄDZENIE Nr 00 50.47.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 04 kwietnia 2016 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Daleszewo.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3457) – i § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić z mieszkańcami miejscowości Daleszewo konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie, w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Daleszewo, drogom gminnym, oznaczonym numerami działek 296 i 265 - stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  1. Termin konsultacji rozpoczyna się w dniu 04.04.2016 r. i kończy się w dniu 30.04.2016.
  2. Zakres konsultacji – nadanie drogom gminnym w miejscowości Daleszewo nazwy.
  3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie umieszczenia projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gryfino www.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Daleszewo, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz przyjmowania pisemnych opinii z wykorzystaniem ankiet, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Daleszewo, zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino jest właścicielem dróg o numerach ewidencyjnych: 296 i 265 położonych w obrębie Daleszewo, dla których ze względu na rozwijającą się w tym rejonie zabudowę zagrodową , konieczne jest nadanie wspólnej nazwy ulicy.
Dla terenu położenia przedmiotowych nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  i gminy Gryfino, występuje zapis teren upraw polowych, drogi dojazdowe do nieruchomości z zabudową zagrodową.
W miejscowość Daleszewo występują ulice o nazwach: Gryfińska, Leśna, Sportowa oraz Zielona.
W związku z powyższym, zasadnym jest nadanie ww drogom nazwy ulicy, przybliżonej nazwą do już istniejących.
Przed przystąpieniem do realizacji projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom, należy przeprowadzić konsultacje społeczne – (Uchwała Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych) w formie umieszczenia projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1 na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Daleszewo, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz przyjmowania pisemnych opinii z wykorzystaniem ankiet, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu.

Sporządziła:
Urszula Włodarczyk