Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.3.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy w 2016 roku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

ZARZĄDZENIE Nr 0050.3.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 stycznia 2016 r.


w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy w 2016 roku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890), art. 258 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 ostatnia zmiana poz. 2150) oraz § 13, pkt 3 Uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016, zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych gminy w 2016 roku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, wskazanym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 258 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 13, pkt 3 Uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016, Burmistrz upoważnia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zatwierdziła:
Beata Blejsz

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz

Sprawdziła:
Milena Świeboda

 

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.3.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15 stycznia 2016 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino

 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie
 2. Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
 4. Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie
 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie
 6. Zespół Szkół w Gryfinie
 7. Zespół Szkół w Gardnie
 8. Zespół Szkół w Chwarstnicy
 9. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie
 10. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie
 11. Szkoła Podstawowa w Radziszewie
 12. Szkoła Podstawowa w Żabnicy
 13. Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie
 14. Przedszkole Nr 1 w Gryfinie
 15. Przedszkole Nr 2 w Gryfinie
 16. Przedszkole Nr 3 w Gryfinie
 17. Przedszkole Nr 4 w Gryfinie
 18. Przedszkole Nr 5 w Gryfinie
 19. Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie