Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.74.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.74.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 czerwca 2016 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Gryfinie.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3457) – i § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić z mieszkańcami miasta i gminy Gryfino konsultacje społeczne, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie, w sprawie nadania nazwy rondu w Gryfinie, usytuowanemu u zbiegu ulic: Kościelnej, Adama Rapackiego, Sportowej, Żołnierzy Wyklętych i Ks. Jerzego Popiełuszki - stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  1. Termin konsultacji rozpoczyna się w dniu 01.06. 2016 r. i kończy się w dniu 30.06.2016 r.
  2. Zakres konsultacji – nadanie rondu nazwy.
  3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie umieszczenia projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1 na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gryfino www.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz przyjmowania pisemnych opinii z wykorzystaniem ankiet, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Gryfinie, zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

U z a s a d n i e n i e

W imieniu działaczy gryfińskiego Koła Młodzieży Wszechpolskiej, Pan Maciej Waliński Prezes Młodzieży Wszechpolskiej, złożył wniosek w sprawie nadania nazwy rondu usytuowanemu u zbiegu ulic: Kościelnej, Adama Rapackiego, Sportowej, Żołnierzy Wyklętych i Ks. Jerzego Popiełuszki, proponując nazwę im. „Powstańców Warszawskich”. Do wniosku została dołączona lista poparcia z 629 podpisami.
W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, jest to teren komunikacji drogi publicznej G3-52/1.KD.Z., usytuowany w końcowej części drogi gminnej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 271, ul. Żołnierzy Wyklętych, obręb 3 m. Gryfino.
Przed przystąpieniem do realizacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu, należy przeprowadzić konsultacje społeczne wśród mieszkańców całej gminy – (Uchwała Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych) w formie umieszczenia projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1 na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz przyjmowania pisemnych opinii z wykorzystaniem ankiet, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu.

Sporządziła:
Urszula Włodarczyk