Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.159.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0050.159.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz.1777; Dz. U. z 2016 r. poz. 65, poz.1250, poz.1271, poz.1579) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.85.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 grudnia 2016 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonać prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Gryfino, oznaczonej numerem działki 19/5 o powierzchni 0,1227 ha (KW SZ1Y/00029827/8), w udziale do 1/2 części, w odniesieniu do której sporządzona została umowa sprzedaży i warunkowa umowa sprzedaży - Repertorium A 3797/2016 dnia 21 grudnia 2016 r., w Kancelarii Notarialnej Lecha Krzywda Pogorzelskiego w Gryfinie przy ul. Parkowej nr 3A.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.

Zbywana działka została nabyta przez sprzedających dnia 29 czerwca 2007 r.

Aktem notarialnym Repertorium A 3797/2016 dnia 21 grudnia 2016 r. zawarta została umowa sprzedaży i warunkowa umowa sprzedaży wieczystego użytkowania niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 19/5 powierzchni 0,1227 ha, sklasyfikowanej jako dr (droga), położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Gryfino, w udziale do 1/2 części, za cenę 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) pod warunkiem, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu.

W związku z tym, że działka 19/5 sklasyfikowana jako dr (droga) spełnia funkcję komunikacyjną uznaje się, że skorzystanie z prawa pierwokupu jest nieuzasadnione.

Sporządziła:
H. Pasztaleniec