Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.13.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Mieszkaniowej

ZARZĄDZENIE Nr 0050.13.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 stycznia 2016 r.


w sprawie zmiany w składzie Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1890, poz. 1045), w związku z § 12 ust. 3 Uchwały Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015 r. poz. 1100, poz.2187) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ze składu Komisji Mieszkaniowej odwołuje się Panią Bożenę Górak.

§ 2. Do Komisji Mieszkaniowej powołuje się Panią Aleksandrę Szymanowicz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie z § 12 ust. 3 Uchwały Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015 r. poz. 1100,poz. 2187) Burmistrz zarządzeniem powołuje skład Komisji Mieszkaniowej. Komisja składa się z radnych desygnowanych uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie, osób spoza rady, oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się opieką społeczną, jak Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
W związku z odejściem na emeryturę Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie Pani Bożeny Górak - członka Komisji Mieszkaniowej, w oparciu o Zarządzenie Nr 0050.63.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej, Burmistrz odwołał ze składu Komisji Panią Bożenę Górak, powołując do składu Komisji obecnego dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie Panią Aleksandrę Szymanowicz.

Sporządziła:
Agnieszka Juszczak