Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek: 21/4 oraz 21/21, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek: 21/4 oraz 21/21, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego.

Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz rt. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, 1777, z 2016 r., poz. 65), oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r., zarządzam co następuje :

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek: 21/4 o pow. 0,2157 ha oraz 21/21 o pow. 0,1420 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, na łączną kwotę 53.150,00 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych) tj. 34.200,00 zł za działkę 21/4 oraz 18.950,00 zł za działkę 21/21.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Z-ca BURMISTRZA Tomasz Miler

 

UZASADNIENIE

Użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek 21/4 o pow. 0,2157 ha oraz 21/21 o pow. 0,1420 ha położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, stanowiących własność Gminy Gryfino, wystąpił z wnioskiem o sprzedaż prawa własności tych nieruchomości.

Zgodnie z rt. 32 ust. 1 i rt. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej.

Cenę nieruchomości w myśl rt. 67 ust. 3 cyt. ustawy, ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość. Wartość prawa własności jak również wartość prawa użytkowania wieczystego określana jest w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego. Na poczet ceny zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.
W sporządzonym operacie szacunkowym, rzeczoznawca majątkowy określił:

dla działki 21/4
- wartość prawa własności na kwotę 85.600,00 zł
- wartość prawa użytkowania wieczystego na kwotę 51.400,00 zł.
- różnica wartości – 34.200,00 zł

dla działki 21/21
- wartość prawa własności na kwotę 52.650,00 zł
- wartość prawa użytkowania wieczystego na kwotę 33.700,00 zł.
- różnica wartości – 18.950,00 zł

Różnice w wartościach nieruchomości o łącznej kwocie 53.150,00 stanowią cenę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Sporządziła:
Żaneta Snoch