Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2016 BURMISTRZA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obrony cywilnej Formacji Obrony Cywilnej Ratownictwa Ogólnego

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2016
BURMISTRZA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE

z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obrony cywilnej Formacji Obrony Cywilnej Ratownictwa Ogólnego

Na podstawie art. 17., ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2016) oraz § 3, pkt.4, art. 17 ust.3 ustawy z dnia 26 kwietnia z 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. nr 89 poz.590 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002 r., nr 96, poz.850) oraz Wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 16 grudnia 2016 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2016 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam na dzień 20 czerwca 2016 r. od godz. 10.00 do 14.00 termin przeprowadzenia ćwiczeń Formacji Obrony Cywilnej Ratownictwa Ogólnego w Gryfinie.

§ 2. W celu podjęcia skutecznych przygotowań do ćwiczenia i zapewnienia osiągnięcia w nim wysokich efektów szkoleniowych zarządzam, co następuje:

  1. Cel szkoleniowy – likwidacja skutków kolizji dwóch jednostek pływających (wybuch, pożar, wyciek paliwa do Odry) na Odrze Wschodniej w pobliżu nabrzeża w Gryfinie.
  2. W ćwiczeniach biorą udział – Formacja Obrony Cywilnej Ratownictwa Ogólnego na bazie Ochotniczych Straży Pożarnych Chwarstnica, Wełtyń, Radziszewo, Sobieradz, RAFFER Gryfino oraz służby współdziałające Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz OSP Banie i Widuchowa.

  3. Do kierowania przebiegiem ćwiczenia powołuję zespół w składzie:
    • Skwarzyński Jacenty – Kierownik GCZK
    • Nowakowski Henryk – Podinspektor GCZK

§ 3. Zadania uczestników ćwiczenia:

  1. Likwidacja skutków zderzenia – wybuch, pożar, wyciek paliwa do wody – dwóch jednostek pływających.
  2. Termin gotowości do ćwiczenia – 20.06.2016 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego – Jacenty Skwarzyński.

§ 5. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Zarządzenie traci moc po przeprowadzeniu ćwiczeń.

Szef Obrony Cywilnej

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Ćwiczenia w obronie cywilnej stanowią formę praktycznego szkolenia, podsumowującą wyniki innych jego form, przygotowującą do realizacji zadań bezpieczeństwa gminy, a także sprawdzającą faktyczny poziom przygotowania do ich wykonywania.

Sporządził:
Jacenty Skwarzyński