Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.138.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 1/6, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE NR 0050.138.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 1/6, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446, poz. 1579), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.,poz. 1774, poz.1777; z 2016 r., poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, poz. 1579) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 1/6, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, na kwotę 146.149,80 zł ( słownie złotych: sto czterdzieści sześć tysięcy sto czterdzieści dziewięć 80/100).

§ 2. Cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Lokal mieszkalny nr 6 w budynku przy ul. Szczecińskiej nr 1 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy, Uchwałą Nr XXXIII/258/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 5 stycznia 1993 r. Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 20 października 2016r., określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej na kwotę 146.000,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści sześć tysięcy 00/100), w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku - 141.600,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset 00/100),

  • wartość współudziału w nieruchomości gruntowej – 4.400,00 zł (słownie złotych : cztery tysiące czterysta 00/100).

Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 149,80 zł (słownie złotych: sto czterdzieści dziewięć 80/100), stanowiącą saldo funduszu remontowego na dzień 24 listopada 2016 r. (łącznie z miesiącem listopadem br) w wysokości 149,80 zł (słownie złotych: sto czterdzieści dziewięć 80/100).

Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec