Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050. 102. 2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały, w sprawie nadania nazwy ulicy w Gryfinie oraz nadania nazw ulic we wsi Żórawie i przysiółku Szczawno

ZARZĄDZENIE NR 0050. 102. 2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały, w sprawie nadania nazwy ulicy w Gryfinie oraz nadania nazw ulic we wsi Żórawie i przysiółku Szczawno.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3457) – i § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić z mieszkańcami wsi Żórawie i przysiółku Szczawno konsultacje społeczne, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie, w sprawie nadania nazwy ulicy w Gryfinie oraz nadania nazw ulic w miejscowości Żórawie i przysiółku Szczawno.

  1. Termin konsultacji rozpoczyna się od dnia 11.08.2016 r. i kończy w dniu 09.09.2016 r.
  2. Zakres konsultacji – nadanie nazw ulic.
  3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie umieszczenia projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1 na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, na tablicy ogłoszeń w Żórawiach i Szczawnie oraz przyjmowania pisemnych opinii z wykorzystaniem ankiet, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Gryfinie oraz nadania nazw ulic we wsi Żórawie i przysiółku Szczawno, zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Z-ca BURMISTRZA Tomasz Miler

 

UZASADNIENIE

Mieszkańcy wsi Żórawie i przysiółku Szczawno, gmina Gryfino zwrócili się z wnioskiem o nadanie w swojej miejscowości nazw ulic.

W trakcie realizacji zadania stwierdzono, że zachodzi konieczność nadania nazwy dla dróg obejmujących niżej wymienione działki:

  1. 125, 75/2, 130, 113, 95/1, 103/2 będące drogami publicznymi, stanowiące własność Gminy Gryfino.
  2. 75/1, 94, 100, 103/1, 8, 60, 80/9, 81/10 i 221 będące drogami publicznymi, stanowiące własność Skarbu Państwa.
  3. 97/5 będącej drogą wewnętrzną, stanowiącą własność Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 8 ust.1 pkt 1a, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.), podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.

Taką zgodę właściciel drogi tj. Skarb Państwa udzielił na piśmie.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Żórawie i przysiółku Szczawno, należy przeprowadzić konsultacje społeczne wśród mieszkańców tych miejscowości – (Uchwała Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych) w formie umieszczenia projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1 na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, na tablicy ogłoszeń w przedmiotowych miejscowościach oraz przyjmowania pisemnych opinii z wykorzystaniem ankiet, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu.

Za koniecznością nadania nazwy ul. „Armii Krajowej” w Gryfinie, przemawia fakt, że wzdłuż dróg oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 164 obręb Wełtyń II i numer 1 obręb Żórawie – dróg publicznych, powstało wiele nowych budynków mieszkalnych, którym zostały nadane numery porządkowe, przypisane do ul. Armii Krajowej, w Gryfinie.

Ulicę Armii Krajowej stanowi droga oznaczona numerem ewidencyjnym działki 380 obręb 4 m. Gryfino.

W związku z tym, że przedmiotowe działki położone są na jej przedłużeniu, zasadnym jest aby nadać im tę samą nazwę.

Sporządziła:
Urszula Włodarczyk

Lista załączników:
Usytuowanie ulic - mapka [630185 bajtów]