Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 2/13, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 listopada 2016 r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 2/13, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r, poz. 1774, poz.1777; z 2016 r., poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, poz. 1579) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 2/13, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, na kwotę 176.989,55 zł ( słownie złotych: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć 55/100).

§ 2. Cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Lokal mieszkalny nr 13 w budynku przy ul. Łużyckiej nr 2 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy, Uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 marca 1991 r.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 31 sierpnia 2016r., określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej na kwotę 173.000,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt trzy tysiące 00/100) netto, w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku - 169.900,00 zł ( słownie złotych: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100),
  • wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 3.600,00 zł (słownie złotych : trzy tysiące sześćset 00/100).

Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 3.489,55 zł (słownie złotych: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć 55/100 ), na którą składa się 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w wysokości 828,00 zł ( słownie złotych: osiemset dwadzieścia osiem 00/100 ) oraz fundusz remontowy na dzień 31 października 2016 r. w wysokości 2.661,55 zł ( słownie złotych: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden 55/100).
Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec