Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 września 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr działki 18, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołgie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 0050. 117.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr działki 18, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołgie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777; Dz.U. z 2016 r., poz. 65, poz. 1250, poz. 1271) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr działki 18 o pow. 1,12 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołgie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działek 27/22 i 28, w wysokości 26.800,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

UZASADNIENIE

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV210/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 18 o pow. 1,12 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Dołgie, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr działek 27/22 i 28.
Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.
Wartość rynkową działki, rzeczoznawca majątkowy ustalił w operacie szacunkowym w wysokości 26.800,00 zł. Ponadto Nabywcy pokryją w całości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.
Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie do zbycia działki ceny ustalonej przez rzeczoznawcę.

 

Sporządziła:
J. Woldańska