Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.23.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia „Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino”.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.23.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 lutego 2016 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia „Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz.. Woj. Zach. poz. 3457) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Należy przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia „Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino”.
       2. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie, o której mowa w ust. 1, ma na celu zapoznanie się z opinią i uwagami mieszkańców Gminy Gryfino.

§ 2. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1, są skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Gryfino.

§ 3. 1. Przedmiotowe konsultacje społeczne przeprowadza się w formie badania opinii mieszkańców za pomocą pisemnych ankiet. Wypełnione formularze ankietowe można składać w następujący sposób:

1) w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie,
2) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino,
3) w formie elektronicznej na adres e-mail: boi@gryfino.pl.

       2. Formularz ankietowy stanowi załącznik do zarządzenia. Do ankiety dołączono informacje na temat Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w tym zakresie.
       3. Informacje o konsultacjach wraz z formularzem ankietowym będą upublicznione na portalach: www.gryfino.pl , www.bip.gryfino.pl

§ 4. 1. Konsultacje w przedmiotowej sprawie rozpoczynają się nie później niż w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia i trwają 21 dni robocze od dnia upublicznienia informacji o ich rozpoczęciu na portalach, o których mowa w § 3 ust. 3.
       2. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony raport, który zostanie podany do publicznej wiadomości w ciągu 7 dni od daty zakończenia poprzez zamieszczenie na portalach: www.gryfino.pl , www.bip.gryfino.pl oraz na urzędowej tablicy ogłoszeń.
       3. Wyniki konsultacji będą przedstawione Radzie Miejskiej w Gryfinie na najbliższej sesji, po terminie przeprowadzonych konsultacji.

§ 5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie - e-mail: boi@gryfino.pl, tel. 91 416 20 11 wew. 106 lub 156.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 7. Nadzór nad wykonanie zarządzenie powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn 

UZASADNIENIE

W związku z pracami nad wprowadzeniem „Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino” zasadnym jest przeprowadzenie konsultacji w tym zakresie z mieszkańcami gminy, którzy będą beneficjentami ww. programu.
Celem programu jest pomoc finansowa adresowana do mieszkańców Gminy Gryfino - osób niepełnosprawnych lub przewlekle chorych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i ponoszących wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza – zwanych dalej „osobami uprawnionymi”.
Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ww. sprawie ma na celu zapoznanie się z opinią i uwagami mieszkańców gminy Gryfino. Uzyskane informacje i opinie będą pomocne przy realizacji programu.

Sporządziła:
Ewa Sznajder