Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 stycznia 2016 r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę 16.450 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

13.850

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

350

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

350

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

350

758

 

 

Różne rozliczenia

13.500

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe 

13.500

 

 

4810

Rezerwy  (rez. ogólna)

10.000

 

 

6800

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   (rez. celowa)

3.500

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

2.600

851

 

 

Ochrona zdrowia

2.600

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2.600

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.600

 

OGÓŁEM

 

16.450

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań własnych o kwotę 16.450

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

16.450

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

350

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

350

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

350

750

 

 

Administracja publiczna

10.000

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

10.000

851

 

 

Ochrona zdrowia

2.600

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2.600

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.600

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego

3.500

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3.500

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3.500

 

OGÓŁEM

 

16.450

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 700
350 - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w celu zabezpieczenia środków na wykonanie opisu taksacyjnego dla działek podlegających wyłączeniu z produkcji leśnej.

Dział 750, 758
10.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pilny remont gzymsu budynku Urzędu – środki z rezerwy ogólnej.

Dział 851
2.600 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z realizacją projektu polsko – niemieckiego pn. „Starken starken. Mocne strony”, który realizuje Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.

Dział 921
3.500 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji, w celu zabezpieczenia środków na projekt rozbudowy świetlicy w Czepinie.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda