Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.49.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji

ZARZĄDZENIE Nr 0050.49.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 kwietnia 2016 r.


w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej  oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji

Na podstawie § 8 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830,1890) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną zwaną dalej Komisją jako organ doradczy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.
  2. Komisja składa się z pięciu członków powołanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na trzyletnią kadencję.
  3. W skład Komisji wchodzą osoby o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego wyznaczone przez Burmistrza Miasta i Gminy.
  4. Skład osobowy zostanie określony odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
  5. Odwołanie któregoś z Członków Komisji może nastąpić w wyniku decyzji Burmistrza, na wniosek zainteresowanego lub na wniosek strony, która udzielała rekomendacji.

§ 2. Ustala się Regulamin pracy Komisji w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuje się Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego do zapewnienia obsługi technicznej Komisji.

§ 4. Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu Gminy Gryfino w ramach środków zaplanowanych na działalność z zakresu planowania przestrzennego.

§ 5. Zobowiązuje się wszystkich Naczelników i Kierowników jednostek podległych Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino do współpracy z Komisją w zakresie udostępniania dokumentów i przekazywania informacji związanych z działalnością Komisji.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 0151-57/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 maja 2010 r.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późniejszymi zmianami) burmistrz powołuje gminną komisję urbanistyczno – architektoniczną, jako organ doradczy burmistrza oraz ustala, w drodze regulaminu, jej organizację i tryb działania. Celem działania organu doradczego jest analiza spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Funkcjonowanie gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej jest wymagane obligatoryjnie.
Do ustawowych zadań GKU-A należą:

  • wydawanie opinii o projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w toku sporządzania tego dokumentu (art. 11 pkt 5 cytowanej wyżej ustawy pzp),
  • wydawanie opinii o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w toku sporządzania tego planu (art. 17 pkt 6 lit. a cytowanej wyżej ustawy pzp) oraz
  • wydawanie opinii w sprawie analiz wykonywanych w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych (art. 32 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy pzp).

Komisja rozpatruje sprawy na posiedzeniach. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
Opinie GKU-A nie są wiążące dla organu sporządzającego projekt ale, ich uzyskanie jest obowiązkową częścią procedury planistycznej. Pominiecie tej czynności może stanowić istotne naruszenie trybu sporządzania dokumentu a w konsekwencji może skutkować nieważnością uchwały rady. GKU-A są powoływane obligatoryjnie gdyż każdy wójt, burmistrz musi mieć możliwość korzystania z doradztwa lub opinii komisji.

Zgodnie z regulaminem pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej skład osobowy komisji ustalany jest na trzyletnia kadencję. Burmistrz powołuje przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz sekretarza GKU-A. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący kierują całokształtem prac Komisji, odpowiadają za formułowanie ustaleń z posiedzeń oraz ją reprezentują na zewnątrz. Sekretarz Komisji odpowiada za merytoryczny nadzór nad całokształtem obsługi technicznej prac Komisji, w tym sporządzaniem protokołów z posiedzeń.
W związku z upływem kadencji komisji powołanej zarządzeniem Nr 0050.117.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 sierpnia 2015 r., w sprawie powołania składu GKU-A powołuje się komisję w składzie określonym niniejszym zarządzeniem.
Tym samym traci moc Zarządzenie nr 0050.117.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 sierpnia 2015r.w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Sporządziła:
Helena Bobrowicz

Zastępca Burmistrza
Tomasz Miler