Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.64.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

ZARZĄDZENIE Nr 0050.64.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 maja 2016 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Ogłaszam otwarty nabór na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, którego wnioskodawcą i liderem będzie Gmina Gryfino.
  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino podjęła działania w celu złożenia wniosku, dotyczącego wspólnej realizacji projektu, w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym  w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W związku z realizacją zadania zasadne jest ogłoszenie naboru na Partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych.

Sporządziła:
Barbara Lefik-Żarczyńska