Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.133.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.133.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 listopada 2016 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w drodze zlecenia, w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, poz. 395) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Obowiązkiem organów administracji publicznej jest wspieranie organizacji w realizowaniu zadań publicznych. W związku z powyższym gmina ogłasza konkurs na realizację zadań, które mieszczą się w sferze zadań publicznych, o których mowa jest w art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku. Ponadto zlecanie realizacji tych zadań jest zgodne z Rocznym Programem Współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Sporządziła:
Małgorzata Wasiluk

Lista załączników:
Oferta [201188 bajtów]