Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.139.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

ZARZĄDZENIE Nr 0050.139.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 listopada 2016 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, poz. 1579) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty nabór na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, którego wnioskodawcą będzie Gmina Gryfino.

  1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Gmina Gryfino podjęła działania w celu złożenia wniosku w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. W związku z realizacją zadania zasadne jest ogłoszenie naboru na Partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj