Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.103.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

ZARZĄDZENIE Nr 0050.103.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 sierpnia 2016 r.


w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych, w ramach współpracy  z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 15 ust. 2 i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, poz. 395) zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 2. 1. Wykaz wyłonionych w konkursie podmiotów oraz określone wysokości dotacji celowych na zadanie stanowi Załącznik.

  1. Wsparcie zadania do realizacji podmiotom, o których mowa w ust. 1 nastąpi w drodze umowy.
  2. Realizacja zadania następuje nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

UZASADNIENIE

Niniejsze zarządzenie rozstrzyga ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.87.2016 z dnia 7 lipca 2016 roku. 
Po weryfikacji formalnej i merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję Opiniującą, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokonał wyboru ofert uwzględniając możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie w realizacji podobnego zadania, zgodność oferty z opisem zadania, przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (ocena kalkulacji kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania), proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie publiczne, wysokość środków własnych i publicznych przeznaczonych na realizację zadania, rzetelność wykonania zadania i terminowość rozliczania dotacji w latach poprzednich.

Sporządził:
Daniel Cieślak