Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050. 113 .2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. J. Słowackiego 1/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców

ZARZĄDZENIE NR 0050. 113 .2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 września 2016 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. J. Słowackiego 1/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r., poz. 446), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz.1777; z 2016 r., poz. 65, poz. 1250) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. J. Słowackiego 1/3 , przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców, na kwotę 206.326,29 zł ( słownie: dwieście sześć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych 29/100).

§ 2. Cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

 

 

UZASADNIENIE

Lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. J. Słowackiego nr 1 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemców, Uchwałą Nr VIII/101/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 1999 r.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 31 sierpnia 2016r., określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej na kwotę 204.600,00 zł (słownie złotych: dwieście cztery tysiące sześćset 00/100) w tym:
* wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku - 193.600,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych 00/100),
* wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 11.000,00 zł (słownie złotych : jedenaście tysięcy 00/100).
Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 1.726,29 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia sześć złotych 29/100), stanowiącą fundusz remontowy na dzień 21 września 2016 r. (łącznie z m-cem wrześniem br.).
Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec