Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.35.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Gryfino, określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2016 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.35.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 marca 2016 roku


w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Gryfino, określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2016 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890), art. 70a ust. 1 i 2a ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191; z 2015 r. poz. 357, poz. 1268, poz. 1418), art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2199), § 2, § 6 ust. 3, § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430; z 2015 r. poz. 1973), w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. W 2016 roku środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, stanowiące 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) oraz art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r.  o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2199), stanowią kwotę 89.686,00 zł .

  1. Środki, o których mowa w ust. 1 zostały wyodrębnione w Uchwale Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016.

§ 2. 1. Środki, o których mowa w § 1, zostały ujęte w planach finansowych poszczególnych szkół i przedszkoli i mogą być przeznaczone na dofinansowanie form  kształcenia oraz opłat określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430  z późn. zm.). 

  1. Dofinansowaniem objęte są w szczególności następujące formy dokształcania i doskonalenia, zgodnie z potrzebami organizacyjnymi i kadrowymi szkoły: doradztwo metodyczne, organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, organizacja i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, szkolenia, seminaria, konferencje szkoleniowe, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, przygotowanie materiałów szkoleniowych  i informacyjnych oraz dofinansowanie do opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

§ 3. Ustala się maksymalną stawkę dofinansowania dla nauczycieli z tytułu opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w 2016 roku – 2.000,00 zł za semestr dla nauczyciela. Dofinansowanie tej formy nie może być wyższe niż 80% środków określonych dla poszczególnej szkoły i przedszkola w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Ustala się specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 roku, na które będzie przyznawane dofinansowanie z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych szkół i przedszkoli. Wykaz specjalności stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfino, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z § 6 ust. 3 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty  i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków  (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.) ustala w porozumieniu z dyrektorami szkół  i placówek maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Rozporządzenie, o którym mowa powyżej, określa formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kryteria i tryb przyznawania środków przeznaczonych na wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016 stanowią 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagradzanie osobowe nauczycieli zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2199)

Sporządziła:
Magdalena Januszewska