Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.163.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.163.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY  GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579), w związku z § 12 ust. 3 i 4 Uchwały Nr XIX/171/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zach. z 2016r. poz. 1589 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin Komisji Mieszkaniowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.63.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XIX/171/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zach. z 2016r. poz. 1589) Rada Miejska w Gryfinie ustaliła zasady dotyczące najmu lokali komunalnych, z zasobu mieszkaniowego. Zgodnie z § 12 ust. 3 i 4 przedmiotowej uchwały, w celu zapewnienia kontroli społecznej trybu rozpatrywania wniosków Burmistrz zarządzeniem powoła Komisję Mieszkaniową i określi jej skład, oraz tryb pracy. Jednocześnie zarządzenie winno określić dokumenty niezbędne do prawidłowej pracy Komisji Mieszkaniowej oraz ich wzory. W związku z uchyleniem dotychczas obowiązującej Uchwały Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfino wraz ze zmianą Nr VII/59/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 kwietnia 2015r. należało wprowadzić nowe zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie określające Regulamin Komisji Mieszkaniowej, zgodnie z aktualną podstawą prawną wynikającą z Uchwały Nr XIX/171/16 z dnia 3 marca 2016 r.

Sporządziła:
Janina Major