Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050-28/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zmienionego zarządzeniem Nr 0050.23/13 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 05 marca 2013r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 listopada 2016r.


w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050-28/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zmienionego zarządzeniem Nr 0050.23/13 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 05 marca 2013r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 9a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390) zarządza, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 0050-28/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zmienionego zarządzeniem Nr 0050.23/13 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 05 marca 2013r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie § 2. Otrzymuje nowe brzmienie:

„W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

 1. Ewa Urbańska - przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Magda Kłaczkiewicz - przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.
 3. Monika Wilczyńska - przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.
 4. Justyna Łuczak - przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.
 5. Iwona Brokmeier - przedstawiciel oświaty.
 6. Urszula Duda - kurator sądowy.
 7. Bożena Kołodziejczak - kurator sądowy.
 8. Hanna Oleś - przedstawiciel ochrony zdrowia.
 9. Rafał Lidak - przedstawiciel Policji.
 10. Robert Panna - przedstawiciel Policji.
 11. Jolanta Majewska - przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 12. Marianna Kołodziejska - Nowicka- przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 13. Irena Perlik - przedstawiciel organizacji pozarządowej”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390) burmistrz powołuje zespół interdyscyplinarny, który w ramach swoich zadań podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ustawodawca określił, iż w skład zespołu powinni wchodzić przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, a także kuratorzy sądowi. W związku z wnioskami Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Sądu Rejonowego w Gryfinie o zmianę członków Zespołu Interdyscyplinarnego dokonuje się zmiany przedstawicieli wchodzących w skład Zespołu jak w zarządzeniu.

Sporządziła:
Magda Kłaczkiewicz