Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.9.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w zakresie kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE Nr 0050.9.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 stycznia 2016 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert  na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w zakresie kultury fizycznej.

Na podstawie art. 15 ust. 2a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1118, poz. 1138 i poz. 1146; z 2015 r. poz. 1255, poz. 1333, poz. 1339, poz. 1777) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zaopiniowania ofert na zadania KF/17/2016-2018 – KF/23/2016-2018 ogłoszone w konkursie z dnia 31 grudnia 2015 roku powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Grzegorz Jastrowicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Przewodniczący Komisji
  2. Barbara Lefik-Żarczyńska – Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, Kierownik Referatu Spraw Społecznych – Członek Komisji
  3. Daniel Cieślak- Inspektor w Referacie Spraw Społecznych - Członek Komisji
  4. Kazimierz Koczan - Gminny Klub Sportowy „Błękit” Pniewo - Członek Komisji
  5. Marek Kozicki – Ludowy Klub Sportowy „Piast” – Członek Komisji

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. weryfikacja ofert pod względem formalnym;
  2. ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;
  3. proponowanie rozdzielenia środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
  4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino odpowiedzialnemu za zlecenie zadań;
  5. sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert ma obowiązek powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert. W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia w zakresie kultury fizycznej koniecznym jest powołanie Komisji Konkursowej. Zgodnie z ww. ustawą w skład Komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Sporządziła:
Sylwia Błaż