Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. A. Asnyka 7/2, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 września 2016 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. A. Asnyka 7/2, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz.1777; z 2016 r., poz. 65, poz. 1250) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. A. Asnyka 7/2, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców, na kwotę 168.738,81 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści osiem 81/100).

§ 2. Cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. A .Asnyka nr 7 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemców Uchwałą Nr XXIX/404/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2014 r.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 25 lipca 2016r., określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej na kwotę 166.400,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta 00/100) w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku - 159.900,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset 00/100),
  • wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 6.500,00 zł (słownie złotych : sześć tysięcy pięćset 00/100).

Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 2.338,81zł (słownie złotych: dwa tysiące trzysta trzydzieści 81/100 ), na którą składa się 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w kwocie 1.495,00 zł oraz fundusz remontowy na dzień 31 lipca 2016r. w wysokości 843,81 zł.
Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec