Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.129.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka prowadzonego przez Gminę Gryfino na rok szkolny 2016/2017

ZARZĄDZENIE Nr 0050.129.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 listopada 2016 roku


w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka prowadzonego przez Gminę Gryfino na rok szkolny 2016/2017

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.   z 2016 r. poz. 157) oraz na podstawie § 12 ust. 1 statutu Żłobka Miejskiego w Gryfinie (Dz. Urz. Woj. z 2016 r. poz. 3465), zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka prowadzonego przez Gminę Gryfino na rok szkolny 2016/2017 jako Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 poz. 157), gminy mogą tworzyć i prowadzić żłobki.
Aktualnie trwa budowa pierwszego Żłobka Miejskiego w Gryfinie, a jego otwarcie planowane jest na grudzień 2016 r. Do tego czasu niezbędne jest przeprowadzenie rekrutacji dzieci. W związku z powyższym wprowadza się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka na rok szkolny 2016/2017.

Sporządziła:
Marta Karpicka