Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Mieszka I 27/6, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 kwietnia 2016 r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Mieszka I 27/6, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774,1777; z 2016 r. poz. 65) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Mieszka I 27/6, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, na kwotę 138.883,88 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt osiem groszy).

§ 2. Cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

U z a s a d n i e n i e

Lokal mieszkalny nr 6 w budynku przy ul. Mieszka I nr 27 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy, Uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 marca 1991 r.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 17 marca 2016r., określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej, na kwotę 131.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy złotych) netto, w tym:
* wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku - 113.400,00 zł ( słownie: sto trzynaście tysięcy czterysta złotych),
* wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 17.600,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset złotych).
Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 7.883,88 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt osiem groszy), na którą składa się 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w wysokości 4.048,00 zł (słownie: cztery tysiące czterdzieści osiem złotych) oraz fundusz remontowy na dzień 15 kwietnia 2016 r. w wysokości 3.835,88 zł ( słownie: trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy).
Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec