Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.109.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.109.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 września 2016 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446) oraz art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 poz.150; z 2015 r. poz. 1322, poz. 1777; z 2016 r. poz. 8, poz. 1250) zarządzam, co następuje:

§1. Zmienia się treść załącznika do Zarządzenia Nr 0050.10.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne, zmienionego Zarządzeniem Nr 0050.67.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r.

§2. Aktualny wykaz wydzielonych lokali socjalnych, stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska oraz Zarządcy mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino – Prezesowi Zarządu Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z dyspozycją art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 poz.150; z 2015 r. poz. 1322, poz. 1777; z 2016 r. poz. 8, poz. 1250) Gmina Gryfino dokonała wydzielenia ze swojego zasobu mieszkaniowego części lokali socjalnych, które usytuowane są w budynkach o obniżonym standardzie.
Dotychczas zasób liczył 129 lokali socjalnych. Obecnie Gmina powiększyła zasób lokali socjalnych o kolejne 23 lokale.

Sporządziła:
Janina Major