Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych nr działek 310/1 i 310/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 czerwca 2016 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych nr działek 310/1 i 310/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777; z 2016 r. poz. 65) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. – zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych nr działek: 302/1, 303, 304, 305/1, 305/2, 306, 307, 308/2, 311/1, 311/3, 312/2, 313/2, 314, 315 i 316 w następnej wysokości:

  • działka nr 310/1 o pow. 0,1101 ha w wysokości – 3.630,00 zł (trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych),
  • działka nr 310/3 o pow. 0,3140 ha w wysokości - 11.110,00 zł (jedenaście tysięcy sto dziesięć złotych).

§ 2. Wykonanie zadania powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza  Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/167/16 z dnia 3 marca 2016 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe oznaczone nr działek: 310/1 o pow. 0,1104 ha i 310/3 o pow. 0,3140 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Radziszewo1, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, oznaczonych nr działek: 302/1, 303, 304, 305/1, 305/2, 306, 307, 308/2, 311/1, 311/3, 312/2, 313/2, 314, 315 i 316.
Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niżej niż jej wartość.
Wartość rynkową działek, rzeczoznawca majątkowy, ustalił w operacie szacunkowym w następującej wysokości:
- działka nr 310/1 w wysokości – 3.630,00 zł,
- działka nr 310/3 w wysokości – 11.110,00 zł.
Ponadto Nabywcy pokryją w całości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.
Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie do zbycia działek ceny ustalonej przez rzeczoznawcę.

Sporządziła:
E. Welzandt