Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Gardno w celu wyrażenia opinii o projekcie zmian w Statucie sołectwa Gardno

ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Gardno w celu wyrażenia opinii o projekcie zmian w Statucie sołectwa Gardno.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3457) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Gardno dotyczące zmiany statutu sołectwa Gardno.

 1. Przedmiotem konsultacji jest propozycja zmiany statutu polegająca na rozszerzeniu maksymalnego składu Rady Sołeckiej do 7 osób:

1) § 15 ust. 1 Statutu sołectwa Gardno otrzymałby brzmienie: „Rada Sołecka ma charakter opiniodawczo-doradczy i składa się z 3-7 osób.”

 1. Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców sołectwa Gardno na temat proponowanej zmiany w statucie.

 2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren sołectwa Gardno.

 3. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami sołectwa Gardno na zebraniu wiejskim w dniu 25 listopada 2016 r. o godz. 18.00 w Zespole Szkół w Gardnie.

 4. Zebranie wiejskie odbywa się w trybie określonym w statucie sołectwa.

 5. Na zebraniu mieszkańcy sołectwa wyrażą swoją opinię poprzez złożenie podpisu w rubryce Opinia pozytywna/Opinia negatywna na Formularzu opinii w sprawie zmiany statutu sołectwa Gardno stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 6. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od daty ich zakończenia poprzez zamieszczenie:

  1. na stronie internetowej gminy Gryfino (www.gryfino.pl),

  2. w Biuletynie Informacji Publicznej,

  3. na urzędowej tablicy ogłoszeń,

  4. na tablicach ogłoszeń w sołectwie Gardno.

 7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego i sołtysowi sołectwa Gardno.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2016 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino wpłynęło pismo sołtysa sołectwa Gardno w sprawie przygotowania i wniesienia pod obrady Rady Miejskiej w Gryfinie projektu uchwały zmieniającej statut sołectwa Gardno.
Zgodnie z treścią art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) realizacja tego wniosku wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Gardno. Celem konsultacji będzie zapoznanie mieszkańców z przedmiotem sprawy i uzyskanie opinii dla proponowanej zmiany w Statucie sołectwa Gardno.

Sporządziła:
Izabela Buckowska