Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.147.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.147.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Na podstawie § 9 ust. 1 -3 oraz § 12 uchwały Nr XXXII/314/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 1 poz. 30) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustalam cenę jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości 21,37 zł.

  1. Cena, o której mowa w ust. 1 obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i stanowi podstawę do naliczania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie odpłatności za usługi opiekuńcze.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z dyspozycją wynikająca z § 9 ust. 1 i 2 uchwały nr XXXII/314/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania, należy ustalić cenę jednej godziny usług opiekuńczych obowiązującą na terenie Gminy Gryfino. Zgodnie z § 12 tejże uchwały ustalenie ceny jednej godziny usług opiekuńczych obowiązującej od 1 stycznia 2017 r. należy do kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Paragraf 9 ust. 1 i 2 powyższej uchwały stanowi , iż cena jednej godziny usług opiekuńczych jest ustalana na podstawie analizy kosztów wykonywania usług. Analizy tej dokonuje się za okres 12 miesięcy liczonych od 1 lipca roku poprzedzającego analizę do 30 czerwca danego roku, a zmiany ceny jednej godziny usług opiekuńczych dokonuje się od 1 stycznia następnego roku po przeprowadzonej analizie.

W wyniku dokonanej analizy za okres od 1 lipca 2016 do czerwca 2017 r. ustalono, że średni koszt jednej godziny usługi wynosi 26,38 zł (kalkulacja jednej godziny usług opiekuńczych w załączeniu).

Paragraf 9 ust 3 cytowanej wyżej uchwały stwarza jednak możliwość pomniejszenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych, maksymalnie o 20 % w stosunku do średniego kosztu jej wykonania.

Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom, które z powodu wieku lub choroby są niesamodzielne i wymagają pomocy innych osób. Jest to kategoria osób, których sytuacja życiowa jest szczególnie trudna. Z analizy dokumentów wynika, że ze świadczeń tych najczęściej korzystają osoby samotnie gospodarujące, które mają własne świadczenia emerytalne lub rentowe. W ostatnich latach wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych był niewielki; w 2015 r. wynosił 100.67%, w roku 2016 wynosił 100,52%. W przeliczeniu na dochody łączne kwoty podwyżek jakie otrzymały osoby korzystające z usług opiekuńczych (w stosunku do 2014 r.) mieszczą się w większości w przedziale od 30 do 40 zł).

Z wyliczenia wynika, ze w przypadku wprowadzenia ceny usług w kwocie 26, 38 zł podwyżka opłat niejednokrotnie przekroczy realną podwyżkę dochodów naszych podopiecznych. Z doświadczenia pracowników wynika, że zdarzają się sytuacje ograniczania przez klientów ilości usług z powodu wysokości opłat.

Wobec powyższego, zasadne jest zastosowanie § 9 ust 3 uchwały poprzez pomniejszenie o 18,99% ceny jedne godziny usług (ustalonej w wyniku analizy kosztów w kwocie 26,38 zł) i obniżenie do poziomu ceny obowiązującej w 2015 i 2016 r.tj. 21,37 zł).

Gryfino:15.11.2016
Sporządziła:
A. Bara