Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino i Wełtyń II

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 marca 2016 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino i Wełtyń II

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777; z 2016r. poz. 65) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą netto do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, w następującej wysokości:

1. położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino:

 • działki nr 237 o pow. 0,0606 ha w wysokości - 51.000,00 zł (pięćdziesiąt jeden tys. zł),
 • działki nr 273 o pow. 0,0568 ha w wysokości - 47.000,00 zł (czterdzieści siedem tys. zł),
 • działki nr 466/6 o pow. 0,2183 ha w wysokości -190.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tys. zł)
 • działki nr 466/19 o pow.1,3746 ha w wysokości - 635.000,00 zł (sześćset trzydzieści pięć tys. zł)

2. położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II:

 • działki nr 188/5 o pow. 0,1109 ha w wysokości - 143.000,00 zł (sto czterdzieści trzy tys. zł),
 • działki nr 188/6 o pow. 0,1113 ha w wysokości -94.000,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery tys. zł),
 • działki nr 188/9 o pow. 0,0938 ha w wysokości - 79.000,00 zł (siedemdziesiąt dziewięć  tys. zł),
 • działek nr 201/32 i 201/28 o łącznej pow. 0,1775 ha - 136.000,00 zł (sto trzydzieści sześć tys. zł).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

U z a s a d n i e n i e

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

 • działki oznaczone nr 237 i 273, położone w obrębie 2 miasta Gryfino, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, uchwałą nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011r.;
 • działki oznaczone nr 466/6 i 466/19, położone w obrębie 2 miasta Gryfino, pod zabudowę wielorodzinną, uchwałą nr XIX/166/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2016 r.;
 • działki nr 188/5, 188/6 i 188/9, pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą oraz dz. nr 201/32 i 201/28, pod zabudowę wielorodzinną z usługami wbudowanymi w parterze, położone w obrębie Wełtyń II, uchwałą nr XVII/145/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu - cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.
Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonych w operatach szacunkowych, sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Sporządziła:
J. Woldańska