Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.70.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu działalności i rekrutacji w projekcie pn. „Dzienny Dom SENIOR-WIGOR” w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 120.70.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 listopada 2015 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu działalności i rekrutacji w projekcie pn. „Dzienny Dom SENIOR-WIGOR” w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072; z 2015 r. poz. 1045) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin działalności i rekrutacji w projekcie pn. „Dzienny Dom SENIOR-WIGOR” w Gryfinie, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

Wprowadzenie niniejszego regulaminu ma na celu określenie zasad działalności oraz warunków rekrutacji uczestników w projekcie „Dzienny Dom Senior-Wigor” w Gryfinie, który realizowany jest na podstawie umowy o realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020. Działalność  Dziennego Domu Senior-Wigor realizowana będzie w przygotowanych pomieszczeniach w Centrum Wodnym „Laguna” w Gryfinie, ul. Wodnika 1. Tym samym zasadnym jest wprowadzenie powyższego regulaminu.

Sporządziła:
Kamila Zagórska-Hyży