Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.35.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na VIII sesji w dniu 28 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.35.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na VIII sesji w dniu 28 maja 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 maja 2015 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie:   Wydział/jednostka:
VIII/68/15 wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej w działkach gminnych oznaczonych numerami 217/6 i 225/1, położonych w obrębie nr 3 m. Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
VIII/69/15 wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
VIII/70/15 przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej prowadzenia prac remontowych na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
VIII/71/15 zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Gryfino obejmującego likwidację aglomeracji wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 67/2006 z dnia 20 marca 2006 r. oraz wyznaczenie aglomeracji Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
VIII/72/15 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok Skarbnik Miasta i Gminy
VIII/73/15 zmiany Uchwały Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska/

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

VIII/74/15 przyjęcia wniosku Przewodniczącej Rady Miejskiej w Gryfinie Biuro Obsługi Rady  
VIII/75/15 zmiany Uchwały Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 maja 2015 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na VIII sesji w dniu 28 maja 2015 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.