Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.52.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”

ZARZĄDZENIE Nr 120.52.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 sierpnia 2015 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”

Na podstawie art. 19 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473; z 2014 r. poz. 423, poz. 768, poz. 811, poz. 915, poz. 1146, poz. 1232; z 2015 r. poz. 349, poz. 478, 605) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25.02.2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem  Nr 120.34.2015 z dnia 01.06.2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino,  w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” powołuję komisję przetargową w składzie:

  1. Agnieszka Wernikowska - Przewodniczący / Sekretarz komisji przetargowej,
  2. Janina Major - Zastępca przewodniczącego komisji przetargowej,
  3. Jacek Czaczyk - Członek komisji przetargowej,
  4. Iwona Dąbro - Członek komisji przetargowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu komisji przetargowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z tym, że należy przygotować i przeprowadzić zamówienie publiczne na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino,  w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”, którego szacunkowa wartość zamówienia jest równa lub przekraczająca kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, proponuję powołać komisję przetargową w składzie:

  1. Agnieszka Wernikowska - Przewodniczący / Sekretarz komisji przetargowej,
  2. Janina Major - Zastępca przewodniczącego komisji przetargowej,
  3. Jacek Czaczyk - Członek komisji przetargowej,
  4. Iwona Dąbro - Członek komisji przetargowej.

Przygotowała:
Agnieszka Wernikowska
Wydział Zamówień Publicznych