Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.39.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 120.29.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie przyznania dla kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego prawa do reprezentacyjnego ubioru służbowego.

ZARZĄDZENIE NR 120.39.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 czerwca 2015 r.
 

zmieniające zarządzenie nr 120.29.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  w sprawie przyznania dla kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego prawa do reprezentacyjnego ubioru służbowego.

Na podst. art. 85 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 i 1888 z 2015 r. poz. 2621) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U.  z 2015 roku poz. 180) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 120.29.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przyznania dla kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego prawa do reprezentacyjnego ubioru służbowego wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 2. otrzymuje brzmienie:
  „ § 2. Nakłada się na kierownika i zastępcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego obowiązek używania reprezentacyjnego ubioru służbowego oraz dostosowania odpowiedniego wizerunku podczas przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński i innych uroczystości dla których przewidziana jest forma uroczysta”.
 2. § 3. otrzymuje brzmienie:
  „§ 3.1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz jego zastępca zapewnia odpowiedni wizerunek dla uroczystości ceremonialnych oraz nabywa reprezentacyjny ubiór służbowy we własnym zakresie za rekompensatą pieniężną zwaną ekwiwalentem.
  2. Ekwiwalent za reprezentacyjny ubiór służbowy i usługi jego konserwacji wynosi  1 000 zł.
  3. Ekwiwalent o którym mowa w § 3 ust 2 przysługuje raz na rok i wypłacany jest do 31 maja roku za który przysługuje.
  4. Za zapewnienie odpowiedniego wizerunku Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego oraz jego zastępcy przysługuje ekwiwalent w wysokości 100 zł.
  5. Ekwiwalent o którym mowa w § 3 ust 4 przysługuje każdorazowo za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego na wniosek Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie.
  6. Naliczanie ekwiwalentu na podstawie niniejszego zarządzenia dokonuje Wydział Finansowo-Księgowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego  w Gryfinie i Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od  1 marca 2015 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie z uzasadnieniem Ministra Spraw Wewnętrznych do Rozporządzenia w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. 2015, poz. 180) w którym przedstawiono kalkulację kosztów ślubu zawartego poza urzędem należało dodatkowo uregulować pokrycie kosztów związanych z dostosowaniem odpowiedniego wizerunku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz jego zastępcy.  

Sporządziła:
Aneta Raciborska