Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.21.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 08 kwietnia 2015r. zmieniające zarządzenie nr 0152-12/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

ZARZĄDZENIE Nr 120.21.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 08 kwietnia 2015r.


zmieniające zarządzenie nr 0152-12/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Na podstawie art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r.,  poz. 330, poz. 613, Dz. U. z 2014r., poz. 768, poz. 1100, Dz. U. z 2015r., poz. 4),  oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W paragrafie 11 Zarządzenia Nr 0152-12/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)  punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rozliczenia przyznanej dotacji dokonuje pracownik merytoryczny i przedstawia rozliczenie do Wydziału Finansowo – Księgowego na druku. Rozliczenie dotacji zawiera informacje  o prawidłowości i wysokości wykorzystanych środków udzielonej dotacji celowej. Rozliczenie należy przekazać w terminie do 15 lutego roku następującego po roku, którego rozliczenie dotacji dotyczy. Druk rozliczenia dotacji stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:

W celu ujęcia w sprawozdaniach budżetowych wszystkich danych dotyczących wydatków danego roku budżetowego, należy wprowadzić wzór rozliczenia dotacji celowych udzielonych w danym roku budżetowym sporządzanego przez wydziały merytoryczne.