Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.17.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na I sesji w dniu 26 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.17.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na I sesji w dniu 26 marca 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 marca 2015 roku odpowiadają:

Nr
uchwały:
W sprawie: Wydział/jednostka:
VI/47/15 przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2015 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych/

Skarbnik Miasta i Gminy

VI/48/15 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok Skarbnik Miasta i Gminy
VI/49/15 udzielenia Gminie Raciechowice dotacji celowejw 2015 r. Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  i Inwestycji/

Skarbnik Miasta i Gminy

VI/50/15 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok Skarbnik Miasta i Gminy
VI/51/15 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska/

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

VI/52/15 przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2015 roku” Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
VI/53/15 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 marca 2015 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na VI sesji w dniu 26 marca 2015 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.