Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.20.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 kwietnia 2015 r.zmieniające Zarządzenie Nr 0152-22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.20.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 kwietnia 2015 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 0152-22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami  normy PN – EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 10  pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0152-22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy  PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionym zarządzeniami: 
Nr 0152-42/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 października 2009 r.,
Nr 120.48.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 października 2013 r.
i Nr 120.44.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 grudnia 2014 r. wprowadzam następujące zmiany:

 1. w paragrafie 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  „§ 4. 1. Powołuję Panią Ewę Sznajder na stanowisko Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, którego zobowiązuję do:
  1) utrzymania Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami norm PN – EN ISO 9001:2009;
  2) ustalenia szczegółowych prac związanych z utrzymaniem ww. systemu oraz udzielania Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino bieżącej informacji dotyczącej postępu prac;
  3) nadzorowania czynności mających na celu utrzymanie i doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością;
  4) wydawania poleceń pracownikom w zakresie Systemu Zarządzania Jakością;
  5) reprezentowania Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w zakresie Systemu Zarządzania Jakością;
  6) uczestnictwa w opracowaniu Polityki Systemu Zarządzania.”
   
 2. w paragrafie 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  „§ 5. 1. Powołuję Panią Angelikę Szulc na stanowisko Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Jakością, którego zobowiązuję do:
  1) pełnienia funkcji zastępcy Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością;
  2) pomocy w utrzymaniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami norm PN–EN ISO 9001:2009;
  3) pomocy w ustaleniu szczegółowych prac związanych z utrzymaniem ww. systemu oraz udzielania Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino bieżącej informacji dotyczącej postępu prac;
  4) pomocy w nadzorowaniu czynności mających na celu utrzymanie i doskonalenie skuteczności tego Systemu;
  5) wydawania poleceń pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w zakresie Systemu Zarządzania Jakością;
  6) reprezentowania Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w zakresie Systemu Zarządzania Jakością;
  7) uczestnictwa w opracowaniu Polityki Systemu Zarządzania.”
   
 3. Załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie zgodne z brzmieniem załącznika Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie należy dokonać zmian w zarządzeniu Nr 0152-22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Przygotowała:
Angelika Szulc – Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością