Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.77.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE  Nr 120.77.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 listopada 2015 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego  2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem Nr 120.34.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 120.62.2015 z dnia 25 września 2015 r. wprowadza się zmiany:

 1. w § 17 w ust. 1 po pkt. 7) dodaje się pkt 7a) w brzmieniu:
  „7a) Referat Zarządzania Ryzykiem – symbol BZR.”
 2. w części II w rozdziale 2 - Szczegółowe zadania i zakres działania komórek organizacyjnych - po § 28 dodaje się tytuł „Referat Zarządzania Ryzykiem (symbol BZR),  a następnie:
  § 28a. Do zadań Referatu Zarządzania Ryzykiem należą w szczególności:
  1. opracowanie polityki zarządzania ryzykiem w Urzędzie,
  2. określenie procedury identyfikowania i analizy ryzyk w Urzędzie,
  3. sporządzanie mapy ryzyk Urzędu,
  4. ustalenie metod przeciwdziałania ryzyku, dobór narzędzi,
  5. sporządzanie zbiorczego raportu w zakresie zarządzania ryzykiem dla Urzędu,
  6. monitorowanie i przeglądanie systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie,
  7. udzielanie Burmistrzowi informacji o zidentyfikowanych ryzykach, ich istotności oraz stosowanych metodach monitorowania i zarządzania ryzykiem,
  8. zapewnienie upowszechniania wśród pracowników Urzędu wiedzy o ryzyku.”
 3. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego zastępuje się załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

W związku z obowiązkiem realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w Urzędzie zasadnym jest dokonanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie.

Sporządziła:
Izabela Buckowska