Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.55.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 sierpnia 2015 roku. w sprawie opracowania wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 120.55.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 sierpnia 2015 roku.


w sprawie opracowania wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 poz. 379, poz.1072) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się naczelników wydziałów, kierowników biur i referatów, kierowników jednostek organizacyjnych gminy do opracowania w terminie do 15 września 2015 roku materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025.

§ 2.1. Materiały planistyczne sporządza się według działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na Załączniku nr 1 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2025 z podziałem na zadania bieżące i majątkowe.

 1. W przypadku braku realizacji przedsięwzięć należy złożyć stosowną informację.

§ 3. Do materiałów planistycznych sporządza się precyzyjne uzasadnienie dotyczące każdej pozycji ujętej w dokumencie.

§ 4. Ustalam następujące zasady w zakresie planowania wydatków:

 1. Wydatki bieżące wynikające z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania) - na podstawie zawartych umów oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących.
 2. Wydatki majątkowe z wyszczególnieniem wydatków wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania) - na podstawie zawartych umów oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków majątkowych.

§ 5. Skarbnik Miasta i Gminy na podstawie zebranych materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej opracowuje zbiorcze zestawienie:

 1. Wydatków bieżących wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania).
 2. Wydatków majątkowych wynikających z limitów wydatków na realizowane  i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania).
 3. Dodatkowo należy przedłożyć informację dotyczącą wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu, z podziałem na:
  1. inwestycje kontynuowane - inwestycje rozpoczęte co najmniej w roku poprzedzającym rok projektowany,
  2. nowe wydatki inwestycyjne – inwestycje planowane do rozpoczęcia w roku projektowanym
  3. wydatki majątkowe w formie dotacji.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom / dyrektorom jednostek organizacyjnych, naczelnikom / kierownikom wydziałów, referatów i biur.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych: „inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego”.
Nieodzownym elementem WPF jest załącznik do uchwały, w którym ujmuje się w określonej strukturze wykaz przedsięwzięć wieloletnich.
Wieloletnia prognoza finansowa to dokument:
a) tworzący warunki do prowadzenia racjonalnej, odpowiedzialnej i stabilnej polityki finansowej,
b) projektujący najważniejsze wielkości finansowe gminy w okresie dłuższym niż rok,
c) tworzący obiektywną informację dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych o planowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych w najbliższych latach.
W związku z powyższym niezbędne i zasadne jest podjęcie zarządzenia w sprawie procedury opracowania wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2016 - 2025.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz

Sprawdziła:
Milena Świeboda