Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.28.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 05 maja 2015 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 120.28.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 05 maja 2015 r.


w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r.  w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219 z dnia 8.10.2004 r. poz. 2218) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978) – zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia ciągłości i sprawnej realizacji zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju, w razie wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny, przygotowuje się główne stanowiska kierowania w stałej siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino przy ul. 1 Maja 16 i zapasowe miejsce pracy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie przy ul. Łużycka 22.

§ 2

Kierowaniem Stanowiskiem Kierowania zajmuję się osobiście

§ 3

Nadzór nad przygotowaniem obiektów przeznaczonych na główne stanowisko kierowania, zapasowe miejsce pracy ich funkcjonowaniem oraz szkoleniem pracowników zapewniających utrzymanie tych obiektów powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4

 1. Tworzy się następującą strukturę organizacyjną głównego stanowiska kierowania:
  1. - Szef stanowiska kierowania – Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino
  2. - Zespół Kierowania i Planowania
   • kierownik zespołu – Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino c) - Zespół Zabezpieczenia
   • kierownik zespołu – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
 2. W ramach Stanowiska Kierowania funkcjonuje stały dyżur
  zorganizowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.128.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 03 grudnia 2013r.

§ 5

Zobowiązuje się i upoważnia:
Zespół w składzie:
- Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
- Podinspektor ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej
do opracowania niezbędnej dokumentacji, w tym regulaminu i instrukcji pracy na stanowisku kierowania oraz związaną z przemieszczeniem do zapasowego miejsca pracy.
Sekretarza Gminy:
- do utrzymania sprawności stanu technicznego GSK i ich infrastruktury;
- wyposażenia w urządzenia techniczne, sanitarne i sprzęt biurowy i kwaterunkowy niezbędny do pracy i wypoczynku;
Naczelnika Wydziału Organizacyjnego:
- do organizacji żywienia i zaopatrywania w artykuły codziennego użytku, zabezpieczenia medycznego i transportu;
- organizacji zaopatrywania w paliwo i materiały eksploatacyjne oraz obsługę techniczną pojazdów;
- wyposażenie w awaryjne źródła energii elektrycznej.
Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych:
- do ustalenia zasad i trybu obiegu informacji niejawnych nadzoru na ich obiegiem.
Komendanta Straży Miejskiej:
- do zapewnienia funkcjonowania systemu ochrony GSK i ZMP.

§ 6

Stanowisko Kierowania czynne będzie przez całą dobę i funkcjonować będzie w systemie dwuzmianowym.

§ 7

Obsadę personalną Stanowiska Kierowania ustali Sekretarz Gminy stosownie do przyjętej struktury organizacyjnej oraz ilości i sposobu realizacji nałożonych na Gminę zadań operacyjnych

§ 8

Finansowanie zadań realizowanych w ramach przygotowania głównego stanowiska kierowania odbywać się będzie z budżetu gminy.

§ 9

Organizacje GSK według zasad określonych w niniejszym zarządzeniu wraz z dokumentacją należy przygotować do końca września 2015 r.

§ 10

Traci moc zarządzenie Nr 120.23.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27.04.2011 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:

W celu zapewnienia ciągłości i sprawnej realizacji zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju, w razie wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny istnieje konieczność przygotowania głównego stanowiska kierowania burmistrza a także zapasowego miejsca pracy.

Sporządził:
Henryk Nowakowski