Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.34.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE  Nr 120.34.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 czerwca 2015 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wprowadza się zmianę:

  1. w § 37 w ust. 3 po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
    „12) prowadzenie spraw dotyczących Karty Dużej Rodziny.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego i Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – symbol BW oraz Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław  Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie polegającymi na przejęciu z Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zadania związanego z Kartą Dużej Rodziny zasadnym jest dokonanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
 

Sporządziła:
Izabela Buckowska