Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.69.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XIV sesji w dniu 29 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.69.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XIV sesji w dniu 29 października 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 października 2015 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XIV/109/15 wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną gminną Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XIV/110/15 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno-usługowe Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XIV/111/15 przygotowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XIV/112/15 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XIV/113/15 nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gryfinie Ośrodek Sportu i Rekreacji
XIV/114/15 przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2015 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XIV/115/15 braku podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Biuro Obsługi Rady
XIV/116/15 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Biuro Obsługi Rady
XIV/117/15 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XIV/118/15 przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji/

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 października 2015 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XIV sesji w dniu 29 października 2015 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.