Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.66.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 120.66.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 października 2015 r.
 

w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie § 6 ust. 1 i 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ustanawiam Pana Daniela Adamczyka gminnym koordynatorem zastosowania programu informatycznego na obszarze gminy Gryfino  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.

  1. W przypadku czasowej nieobecności w pracy koordynatora, o którym mowa w ust. 1, jego obowiązki przejmuje Pan Ryszard Stempiński.

§ 2. Ustanawiam operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Gryfino:

Numer obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji  Wyborczej Nazwisko i imię operatora
1. Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie,
ul. Szczecińska 17
Olchowska Aleksandra
2. Przedszkole Nr 2 w Gryfinie,
ul. Bolesława Krzywoustego 5
Olchowska Aleksandra
3. Przedszkole Nr 4 w Gryfinie,
ul. Tadeusza Kościuszki 17
Satanowska Justyna
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących  w Gryfinie,
ul. Niepodległości 16
Satanowska Justyna
5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie,
ul. Łużycka 22
Sadowska Aneta
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,
ul. Łużycka 91
Olejarz Ryszard
7. Przedszkole Nr 5 w Gryfinie,
ul. Stefana Żeromskiego 12
Ekiert Joanna
8. Przedszkole Nr 3 w Gryfinie,
ul. Zygmunta Krasińskiego 29
Ekiert Joanna
9. Zespół Szkół w Gryfinie,
ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70
Adamczyk Iwona
10. Biblioteka Publiczna Filia Górny Taras  w Gryfinie,
ul. Krasińskiego 87a
Adamczyk Iwona
11. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie,
ul. 9 Maja 4
Kowalska Joanna
12. Przedszkole Nr 1 w Gryfinie,
ul. Wojska Polskiego 11
Kowalska Joanna
13. Świetlica Wiejska w Czepinie,
ul. Gryfińska 46
Tarka Mariusz
14. Szkoła Podstawowa w Radziszewie,
ul. Szczecińska 54
Tarka Mariusz
15. Zespół Szkół w Gardnie,
ul. Niepodległości 1
Rataj Kinga
16. Świetlica Wiejska w Dołgich,
Dołgie 12a
Rataj Kinga
17. Świetlica Wiejska w Wełtyniu,
ul. Niepodległości 18
Pękalski Tomasz
18. Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, 
Nowe Czarnowo 66
Stempiński Ryszard
19. Biblioteka Publiczna w Gryfinie Filia w Pniewie,
ul. Gryfińska 16
Olejarz Ryszard
20. Dom Pomocy Społecznej w Dębcach,
Dębce 11
Pękalski Tomasz
21. Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o., Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny w Nowym Czarnowie, Nowe Czarnowo 70 Stempiński Ryszard
22. Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.,
ul. Parkowa 5
Sadowska Aneta

§ 3. Zadania gminnego koordynatora oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji  wyborczych określa dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego po porozumieniu z właściwą okręgową komisją wyborczą oraz burmistrz po porozumieniu z właściwym miejscowo dyrektorem delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

§ 4. Osoby, o których mowa w § 1 i 2 wykonują swoje zadania do czasu przyjęcia protokołów głosowania przez Urzędnika Wyborczego Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Urzędnikowi Wyborczemu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 
 


UZASADNIENIE
Przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. zobowiązują burmistrza do ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w celu zapewnienia obsługi systemu informatycznego Wsparcie Organów Wyborczych (WOW).

Sporządził:
Daniel Adamczyk