Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.78.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Rekrutacyjnego kwalifikującego osoby do prowadzenia zajęć w zakresie czynności wykonywanych przez psychologa, pedagoga, fizykoterapeutę i opiekuna w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Gryfinie w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015--2020

ZARZĄDZENIE Nr 120.78.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 grudnia 2015 r.


w sprawie powołania Zespołu Rekrutacyjnego kwalifikującego osoby do prowadzenia zajęć  w zakresie czynności wykonywanych przez psychologa, pedagoga, fizykoterapeutę i opiekuna w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Gryfinie w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015--2020.

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  Z 2015 r. poz. 1515) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Rekrutacyjny kwalifikujący osoby do prowadzenia zajęć w zakresie czynności wykonywanych przez psychologa, pedagoga, fizykoterapeutę i opiekuna w „Dziennym Domu Senior-WIGOR” w Gryfinie zlokalizowanym w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie w składzie:

  1. Paweł Nikitiński – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - Przewodniczący Zespołu
  2. Grzegorz Jastrowicz– Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Zastępca Przewodniczącego Zespołu
  3. Barbara Lefik-Żarczyńska – Kierownik Referatu Spraw Społecznych – Sekretarz Zespołu
  4. Kamila Zagórska-Hyży - Podinspektor w Referacie Spraw Społecznych - Członek Zespołu
  5. Tadeusz Wasilewski– Członek Zespołu

§ 2. W przypadku nieobecności członka Zespołu wyznacza on swego zastępcę.

§ 3. Zespól Rekrutacyjny przeprowadzi nabór osób do prowadzenia zajęć w zakresie czynności wykonywanych przez psychologa, pedagoga, fizykoterapeutę i opiekuna w Dziennym Domu Senior-WIGOR” w Gryfinie na podstawie dokumentów złożonych przez kandydatów.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W 2015 roku Gmina Gryfino złożyła ofertę na realizację zadania pod nazwą „Dzienny Dom Senior-WIGOR” w Gryfinie w ramach Programu Wieloletniego „Senior WIGOR” na lata 2015-2020. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert Gmina otrzymała dofinansowanie na utworzenie domu dziennego w ramach powyższego programu. W dniu 20 listopada 2015 został ogłoszony nabór do prowadzenia zajęć w zakresie czynności wykonywanych przez: psychologa, pedagoga, fizykoterapeutę i opiekuna w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie zlokalizowanym  w Centrum Wodnym Laguna - z terminem składania dokumentów do dnia 27 listopada 2015 r. Tym samym zasadne jest powołanie Zespołu Rekrutacyjnego kwalifikującego osoby do prowadzenia zajęć w przedmiotowym zakresie.

Sporządziła:
Kamila Zagórska-Hyży