Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.73.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XV sesji w dniu 12 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.73.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XV sesji w dniu 12 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 12 listopada 2015 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XV/119/15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Biuro Obsługi Rady
XV/120/15 określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XV/121/15 określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Gryfino Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XV/122/15 braku podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Biuro Obsługi Rady
XV/123/15 braku podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Biuro Obsługi Rady

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 12 listopada 2015 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

UZASADNIENIE

Na XV sesji w dniu 12 listopada 2015 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.