Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.53.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji

ZARZĄDZENIE NR 120.53.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 sierpnia 2015 r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  i Inwestycji

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem Nr 120.34.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 czerwca 2015 r. zarządzam co następuje:

§1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze – Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji  w składzie:

  • Tomasz Miler - Przewodniczący Komisji,
  • Ewa Sznajder - Członek Komisji,
  • Beata Blejsz - Członek Komisji,
  • Angelika Szulc - Członek Komisji.

§2. Komisja Rekrutacyjna dokona wstępnej selekcji kandydatów poprzez analizę złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi  w ogłoszeniu.

§3. Komisja Rekrutacyjna dokona selekcji końcowej kandydatów spełniających wymagania formalne poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

§4. Komisja Rekrutacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem naboru i zatwierdzeniem protokołu z przeprowadzonego naboru.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

W związku z ogłoszeniem naboru na wolne stanowisko kierownicze w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji należy powołać komisję, która przeprowadzi procedurę naboru.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska