Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.85.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XVII sesji w dniu 17 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.85.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XVII sesji w dniu 17 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zarządzam, co następuje:
 

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 17 grudnia 2015 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie:   Wydział/jednostka:
XVII/141/15 uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016 Skarbnik Miasta i Gminy
XVII/142/15 uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025 Skarbnik Miasta i Gminy
XVII/143/15 przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2016 Biuro Obsługi Rady
XVII/144/15 przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2016 rok Biuro Obsługi Rady
XVII/145/15 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XVII/146/15 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XVII/147/15 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino dla części terenu w obrębie Wełtyń II Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XVII/148/15 odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Gryfinie Biuro Obsługi Rady
XVII/149/15 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na lat 10 nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino Centrum Wodne „Laguna”
XVII/150/15 ustalenia kierunków działania Burmistrza w sprawie kompleksowej przebudowy ulicy Łużyckiej w Gryfinie Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji  

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 17 grudnia 2015 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XVII sesji w dniu 17 grudnia 2015 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.