Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.02.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej samochodu służbowego Peugeot 607 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE Nr 120.02.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 stycznia 2015 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej samochodu służbowego Peugeot 607 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 120.15.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 maja 2014 r., oraz zarządzeniem Nr 120.25.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 sierpnia 2014 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą samochodu służbowego Peugeot 607 nr rej. ZGR U707 przeznaczonego do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu nieograniczonego, na kwotę 12 710 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset dziesięć złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn
Uzasadnienie:

Samochód służbowy Peugeot 607 nr rej. ZGR U 707, rok produkcji 2003 został przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Cena wywoławcza do sprzedaży samochodu służbowego, ustalona została na podstawie wartości określonej w operacie szacunkowym, sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do jej zbycia.

Sporządził:
Jacenty Skwarzyński